2

قور قور قورباغه های سیاهپوش
شلاق شقاوت بر تن پروانه ها
برکه، گل آلودتر از پیش

...

آذر 86

کامنت
# بركه گل آلودتر از هميشه ... فكر كنم اين بهتر باشه ! راستي تو چرا سر نميزني ؟ چرا يادي از دوستاي قديمي نميكني ؟1 اين انتظار زيادي هست ؟!
Anonymous شهاب : 1:16 PM  

Post a Comment