آنقدر شکننده شده‌ایم،‏
که تنها تکرار یک نت ساده،‏
زخم اضطراب را در ما تازه می‌کند.‏

ناتوان
لبهایمان پرچ می‌شود.‏
دست وپا می‌زنیم،‏
غرق می‌شویم
و می‌میریم،‏
در رنج روزی که تمام نمی‌شود.‌‏

اینگونه ست که هزارانمان
تنها در خشونت یک نت ساده
- که چند بار تکرار می‌شود -
قربانی می‌شویم
هزار
بار...‌‏تیرماه 90کامنت
Post a Comment